Ketenaanpak – Innovatie binnen de stikstofproblematiek

Stikstof, een essentieel element voor ons leefmilieu, maar bij een te veel ervan kan het in de natuurgebieden vermesting en verzuring veroorzaken met nefaste gevolgen voor plant en dier. De Europese habitatrichtlijn werd in het leven geroepen om de natuurgebieden in Europa te beschermen. Deze verplicht de Europese lidstaten om de natuurgebieden die deel uitmaken van het Pan-Europese Natura 2000 netwerk actief te beschermen en te herstellen, met als algemene doelstelling het behoud of herstel van habitats en het beschermen van soorten. In dit kader werd in 2014 in Vlaanderen beslist een Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) te ontwikkelen. De Programmatische Aanpak Stikstof vat alle relevant socio-economische activiteiten (landbouw, industrie, transport). Voor de landbouwsector werd er, op basis van een simulatiemodel, voor elk landbouwbedrijf bepaald wat de impact ervan is op de nabijgelegen natuur middels het zogenaamde voorlopige PAS-significantiekader. Aan de hand van die simulatie werd aan elk individueel landbouwbedrijf een kleurcode toegekend: rood, oranje of groen. Dit vormde tot 2021 de basis van o.a. het vergunningenbeleid in Vlaanderen.

Lees dit standpunt verder door te klikken op 'download pdf'.