Inspraakprocedure kennisgeving en ontwerp-Milieueffectenrapportering (MER) Vlaams Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Strategisch Plan

Het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) gaat van start vanaf 2023. De voorbereiding van de Vlaamse invulling hiervan, het Vlaamse GLB Strategisch Plan 2023-2027, is al enige tijd terug gestart met onder andere bevragingen en overleg met heel wat stakeholders. Een belangrijk onderdeel van de voorbereiding is de m.e.r.-procedure (milieueffectenrapportering).
In een eerste stap werd ervoor gekozen de voorgestelde methodologie, die in de kennisgeving wordt beschreven, al verder uit te werken tot een ontwerp-MER. Dit werd gepubliceerd in juli 2021 en op basis van de ontvangen adviezen werden richtlijnen opgesteld voor de verdere opmaak van de plan-MER. 
In een tweede stap gaat het plan-MER in openbaar onderzoek op 14 januari 2022. Na het afronden van deze m.e.r.-procedure zal het Vlaamse GLB Strategisch Plan 2023-2027 ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Vlaamse Regering.
De volgende stap is om datzelfde plan bij de Europese Commissie ter goedkeuring in te dienen, zodat het nieuwe beleid op 1 januari 2023 kan starten.