Sectoren / Commissies

De syndicale werking van het ABS is opgedeeld in diverse sectoren / commissies:

ABS Zuivelcommissie


De ABS-zuivelcommissie komt minimaal 4 x per jaar bij elkaar. Indien er dringende zaken of syndicale problemen zij worden er extra bijeenkomsten ingelast. De leden van de zuivelcommissie zijn allemaal actieve melkveehouders, grote en kleine bedrijven, die dagelijks met beide voeten in de praktijk staan en hun melk leveren aan een coöperatieve of private melkerij of aan zelfverwerking doen. Op de bijeenkomsten van de commissie worden alle mogelijke onderwerpen die betrekking hebben met de melkveehouderij behandeld en besproken.

Advies wordt gegeven aan diegenen die erom vragen. Voor meer informatie contacteer de voorzitter, Peter Van De Vel, gsm 0496 03 73 97, e-mail pvandevel@telenet.be.

ABS Vleesvee commissie


De sector vleesvee (rund) is voor het ABS steeds een sterke en levendige beroepssector geweest gezien het grote aantal leden vleesveehouders.

Via de vleesveecommissie worden alle actuele thema’s ter discussie gebracht en grondig besproken. Zij komen regelmatig samen en iedereen is er welkom. Van hieruit wordt een advies geformuleerd naar het Dagelijks Bestuur toe. Zo wordt geluisterd naar de grieven en verzuchtingen van de achterban.

Er wordt steeds ervoor gezorgd dat er in het Dagelijks Bestuur minstens één vleesveehouder zetelt. Ook op nationaal vlak speelt het ABS een belangrijke rol in de beslissingen die kabinetten en administraties nemen. Beslissingen rond zoogkoeienquota’s, randvoorwaarden, ketenoverleg, prijsvorming, karkasclassificatie, generiek lastenboek, het nieuwe BGA Witblauw ea. worden nooit zonder het oordeel van ABS genomen.

Voor meer informatie over de Abs Vleesvee commissie neem contact op met guy.depraetere@absvzw.be.

ABS/VEVA Varkenscommissie


De ABS/VEVA varkenscommissie heeft vanaf 1 januari 2013 een nieuwe doorstart gemaakt. De samenwerkingsovereenkomst die ABS en VEVA eerder ondertekenden heeft geresulteerd in een sterke verweving van beide structuren.

De ABS/VEVA varkenscommissie is in eerste instantie het adviesorgaan naar het Dagelijks Bestuur. De commissie is samengesteld uit actieve varkenshouders die dagelijks met twee voeten in de praktijk staan en dus weten waarover ze spreken. Met de toetreding van VEVA tot de ABS groep is de technische kennis in de commissie verder versterkt.

Naast de vaste leden is elk lid steeds welkom op de commissie vergaderingen die altijd via het ledenblad “de Drietand” aangekondigd worden. Er is geen vast vergaderschema omdat we niet willen vergaderen om te vergaderen. Als er actualiteiten zijn of dringende beslissingen genomen moeten worden, kan het dagelijks bestuur de ABS/VEVA Varkenscommissie samenroepen. Meestal gebeurt dit op initiatief van de voorzitter van de commissie. De vergaderingen gaan meestal door in het kantoor van Melle omdat dit de meest centrale ligging is. Sporadisch komen de varkenshouders ook samen in Roeselare.

De ABS/VEVA varkenscommissie is de ideale basis om de visie van de leden varkenshouders via het Dagelijks Bestuur door te laten stromen naar de bevoegde overheden. Op til zijnde aanpassingen in wetgeving, dierenwelzijn, voedselveiligheid, mestbank, milieumaatregelen, marktwerking enz. komen allemaal aan bod.

In het punt varia kunnen de aanwezigen ook problemen of suggesties aanbrengen. Lid worden van het ABS en de ABS/VEVA Varkenscommissie is dan ook een must voor elke vooruitstrevende Vlaamse Varkenshouder!

ABS Pluimveecommissie


De ABS-pluimveecommissie is niet de grootste van onze commissies, maar daarom niet minder belangrijk. De pluimveehouderij bestaat dan ook uit een kleinere groep producenten. De ABS-Pluimveecommissie heeft tot doel mee te wegen in belangrijke beslissingen op het beleidsniveau, de VLAM-vergaderingen, het sanitair fonds pluimvee, …

Voorstellen hiertoe komen voornamelijk vanuit de eigen basis, met name de pluimveehouders zelf.
De pluimveecommissie wordt vaak mee betrokken bij andere acties en onderhandelingen zoals bijvoorbeeld standpunten in prijsvorming van vers vlees. Door onze krachten te bundelen kunnen we onze standpunten meer laten doorwegen in een grotere groep. Belangrijke mededelingen of het marktgebeuren verschijnen in ‘de Drietand’, op onze website of worden via mail verzonden naar de leden pluimveehouders.

Voor meer informatie kan u terecht bij voorzitter van de ABS Pluimveecommissie, David De Vliegher op gsm 0476 55 98 93.

ABS Sierteelt & Tuinbouw


De Sierteelt en Tuinbouwsector wordt vertegenwoordigd door Guy Vanrysseghem (ex-secretaris van de VTU). U kan Guy bereiken via gsm 0476 47 38 84 of op guyvanrysseghem@skynet.be.