Stikstofakkoord 2023

23 februari 2022 stelde de Vlaamse Regering de krachtlijnen vast van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) in een conceptnota. Via openbaar onderzoek van 19 april t.e.m. 17 juni 2022 kregen alle belanghebbenden de kans om hun opmerkingen, bezwaren en verbetervoorstellen ten aanzien van het programma en het ontwerp MER in te dienen. In totaal reageerden meer dan 20.000 individuele burgers, organisaties, bedrijven en besturen die herleid werden tot 15.211 unieke inspraakreacties. Na verwerking konden 1.159 unieke vragen geformuleerd worden. De bezwaren werden onderverdeeld in verschillende subgroepen waarbij de bezwaren ‘Flankerend beleid’ met grootste in aantal opmerkelijk de bovenhand hebben genomen. De centrale doelstelling van de PAS is bijdragen aan de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen voor Europees beschermde natuur door de impact van de stikstofdepositie op Speciale Beschermingszones (SBZ-H) structureel en planmatig terug te dringen.

Lees het volledige dossier door te klikken op 'download PDF'.