Vraag van ABS om de inzaai van voedergewassen toe te staan om de oppervlakte EAG in te vullen

De huidige droogteperiode laat zijn sporen na op de velden. Alhoewel de situatie wisselend is, is de schade aan maïs en weilanden in een aantal streken groot. Het ABS heeft daarom aan het departement Landbouw gevraagd om de inzaai van voedergewassen toe te staan om de oppervlakte Ecologisch aandachtsgebied in te vullen. De omstandigheden laten het daarbij nu niet toe om ook maar iets in de geoogste velden in te zaaien, maar zodra er wat neerslag valt, zullen veel landbouwers aan de slag gaan. Aan het departement Omgeving en VLM is gevraagd om duidelijke richtlijnen voor:
• Herstel graszode van beschermde weides. Wettelijk gezien mag je op bepaalde types beschermde graslanden geen vegetatiewijzigingen aanbrengen. Onkruidbestrijding is (op plaatselijke behandelingen na voor distels in sommige gevallen) verboden. Na een extreme droogteperiode kan het zijn dat de graszode zodanig beschadigd is, dat er van een weide geen sprake meer is. Daarom hebben we aan het departement Omgeving en aan de bevoegde diensten gevraagd om richtlijnen, zodat deze weilanden alsnog hersteld kunnen worden
• Geen bepaling van nitraatresidu bij percelen die verdroogd zijn. Zelfs de beste bemestingsstrategie is ontoereikend bij het extreme weer dat we nu kennen. Na de oogst kan er nog veel nitraat in de bodem achterblijven en vanggewassen kunnen hun werk niet tot matig doen. Neem daar nog bij dat de nitraatresiducampagne te vroeg start om het potentieel van vanggewassen te benutten. Dit maakt dat er voor verdroogde percelen omzichtig omgesprongen moet worden wat betreft nitraatresidu. Hierover gaan we met de Mestbank in overleg.