ABS: “Geen rechtsgrond voor kandidaatstelling Nationale Parken en Landschapsparken zonder Parkendecreet”

2 jaar lang worden lokale gebiedscoalities gevormd, operationele- en masterplannen samengesteld zonder enige rechtsgrond. Volgende week op 31 mei moeten alle kandidaten hun finale plannen indienen om als landschapspark, dan wel nationaal park erkend te worden. De Vlaamse jury beslist nadien welke kandidaten erkend zullen worden en zijn hierbij contractueel verplicht om binnen de 6 maand over te gaan tot de oprichting van het parkenbureau en het uitvoeren van hun plannen voor de volgende 24 jaar. Het spreekt voor zich dat een engagement van 24 jaar niet onbezonnen kan genomen worden, maar hiervoor is een uitgewerkt wettelijk kader nodig. Het parkendecreet is op vandaag nog steeds niet goedgekeurd. ABS VRAAGT UITSTEL VOOR DE ERKENNINGSPROCEDURE TOT NA DE ERKENNING VAN HET PARKENDECREET.