De focus van het stikstofbeleid staat op de helling: rechtszekerheid is wat de boeren vragen!

Sinds meer dan een jaar verwachten we van de Vlaamse Regering en haar administratieve diensten duidelijkheid rond de definitieve programmatorische aanpak stikstof (PAS). Na veel discussies, die te lang hebben aangesleept,  is er op 23 februari een politiek akkoord uit de bus gekomen. Is dit een akkoord dat wij, het ABS, toejuichen? Absoluut niet. Is het een poging en aanzet om tot een definitieve PAS te komen? Dit wel.
Dat er discussie ontstaan is over de communicatie naar de “rode” bedrijven is begrijpelijk. De onduidelijkheid over de gebruikte berekeningsmodellen zorgde voor een ongezien politiek spektakel, maar die droeg niets bij over de reële toestand waarin bedrijven zich bevinden. Het is een onmenselijk spelletje geworden over hoe en wanneer er gecommuniceerd moest worden naar deze bedrijven, laat staan de manier waarop. Een herroepen persbericht van de VLM, dat bol stond van foute informatie, was de spreekwoordelijke kers op de zuur geworden taart. Ook ons zijn getuigenissen bereikt van landbouwers die zelf nog een vergunning hebben verkregen in 2019 en nu terug te lezen hebben gekregen dat ze in 2025 hun bedrijfsvoering met vee moeten stoppen. Dit kan niet en dus zijn er bijzonder grove fouten gemaakt in de laatste 7 jaar. Wie hier verantwoordelijk voor is moet nog blijken maar het is niet meer menselijk te noemen, zeker niet voor de desbetreffende veehouders..
Door deze heisa rond de 41 resterende rode bedrijven zouden velen vergeten dat in het openbaar onderzoek rond de PAS fundamentele vragen worden gesteld waarop kan gereageerd worden.
  • Een fundamentele vraag is bijvoorbeeld hoe streng het significantiekader moet zijn en of er een verschil mag zijn benadering landbouw/industrie.
  • Een fundamentele vraag is ook hoever er moet gegaan worden in de reductiepercentages in de rundveesector en in hoever er rekening wordt gehouden met natuurlijke afvloei in de voorgelegde scenario’s.
  • Eveneens is het intrekken van de ontheffingen op nulbemesting een fundamentele keuze die niet onderschat mag worden wat betreft de impact op bedrijfsvoeringen.
  • Ook de inspanningen in AEA-systemen in de varkens- en kippensector moet grondig doordacht en in rekening gebracht worden.
  • Zijn de berekeningsmethodes en -modellen wel representatief met de realiteit?
  • Hoe moet het verder in het Turnhouts Vennengebied?
Elkeen van bovenstaande vragen verdient ook de aandacht in dit openbaar onderzoek en in de verdere discussie, maar steeds moet ook de reflex gemaakt worden wat noodzakelijk is  om ervoor te zorgen dat onze landbouwbedrijven weldegelijk nog vergunbaar zijn in de toekomst.
We kunnen het uitschreeuwen van woede en die heerst volop bij onze landbouwers, rond de manier van beleid voeren de laatste decennia en vooral ook hoe de communicatie de voorbije dagen hierrond gebeurt, maar we moeten ons meer dan ooit de vraag stellen waar we naartoe moeten in de toekomst.
We hebben weldegelijk een stevig juridisch onderbouwd kader nodig om vergunningen te kunnen verkrijgen voor onze exploitaties. Zoniet stopt het ook en wordt elke ondernemerszin gefnuikt. We hopen dat iedereen goed beseft wat de gevolgen zijn als er geen decreet komt rond de Definitieve PAS en we roepen dan ook iedereen op om het gezond boerenverstand terug te laten komen in het zo al zeer moeilijke dossier.
Hoezeer we ook ontgoocheld zijn dat het zo ver is moeten komen, is het nodig om met enige vorm van toekomstgerichtheid voor onze landbouwsector, maar ook op milieukundig vlak, naar dit dossier te kijken.
Het ABS zal van uit die overtuiging ook een insteek doen tijdens  het openbaar onderzoek rond de PAS. Dat het geen sereen debat meer is, mag nu wel duidelijk zijn maar dit neemt niet weg dat het nog steeds over de toekomst gaat van landbouw, werkgelegenheid doorheen de ganse keten en ecologie. Er moet terug enige ernstige vorm van debat komen om de juiste beslissingen te kunnen nemen.
Dames en heren politici: de parlementsverkiezingen komen er pas in het voorjaar 2024. Voer geen vervroegde verkiezingscampagne  over de rug van de boeren, maar denk aan de welvaart van Vlaanderen in al zijn facetten. Dit is wat onze landbouwers verwachten.

2 mei 2022
 
Terug