Gerecht valt binnen in mestbedrijven

Als je betaalt voor een dienst, dan moet je er op kunnen vertrouwen dat die correct verloopt. Dat geldt voor alles, ook voor de mestverwerking. De verwerking van mest tot andere producten die een toegevoegde waarde hebben in de hele maatschappij (denk maar aan de mestkorrels voor jouw tuin), is een belangrijke pijler in het mestbeleid. Landbouwers met een mestoverschot brengen hun overschot naar zo’n verwerkingsinstallatie en betalen de verwerker om die mest op een correcte manier te verwerken. De landbouwer heeft wel geen zicht op het verdere procesverloop. Maar zoals elke consument (als afnemer van diensten) verwacht hij dat dit correct verloopt. Ook wij, het ABS, verwachten dat dit zo gebeurt: correct!

Het toezicht op het correcte verloop is, net zoals bij andere sectoren, toevertrouwd aan een toezichthouder. Dit is hier de Mestbank.
In het mestrapport 2020 (en ook in 2018) kun je lezen dat er wel eens iets fout loopt bij de mestverwerking. Als landbouworganisatie ervaren we dit ook, zij het wel met enige nuance. Het grootste deel van de mestverwerkers doen hun taak goed. De complexe en strikte mestwetgeving zorgt er wel voor dat een fout, zonder enig gevolg voor het milieu of de waterkwaliteit snel gemaakt is. Ook deze kleinere overtredingen komen in de statistieken en kunnen het beeld vertekenen.

Het wordt anders als er flagrante fouten gemaakt worden en er sprake is van frauduleus handelen. Dit mag en kan in geen enkel geval getolereerd worden. Mestverwerkers die zich hieraan schuldig maken brengen niet alleen zichzelf en hun goedbedoelende collega’s in diskrediet, maar even belangrijk is dat ze het vertrouwen dat in hun gesteld wordt door de landbouwers en bij uitbreiding de maatschappij in het gedrang brengen. Dit wordt terecht een misdrijf genoemd.

Het is jammer om vast te moeten stellen dat een dergelijke actie van de gerechtelijke politie nodig is. Maar als het kan helpen om het vertrouwen in de mestverwerking terug op een hoger peil te helpen, dan kunnen wij er niet omheen en dit in het belang van de hele maatschappij.

Meer info bij:
Hendrik Vandamme, voorzitter - 0475 41 51 58
Mark Wulfrancke, beleidsmedewerker - 0498 91 44 22