Landbouw als deel van de oplossing voor de klimaatverandering

De uitgesproken ambitie van de Vlaamse Regering om in de land- en tuinbouwsector een bijkomende reductie van broeikasgasuitstoot te realiseren van 10% ten opzichte van de eerder vastgelegde doelstellingen in het Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030 stelt de landbouwsector voor een nieuwe uitdaging, maar die is niet onoverkomelijk. De reeds geleverde inspanningen in de verschillende sectoren sinds het referentiejaar 2005 tonen aan dat er sectorale verschillen zijn en dat bijvoorbeeld de vleesveehouderij sterke reducties realiseerde door een kleinere veestapel, maar het is aan die sectoren die een stijging of stabilisering van de uitstoot lieten optekenen om de rug te rechten en extra’s op tafel te leggen.
Het ABS is ervan overtuigd dat door de steeds snellere innovatieve technologische ontwikkelingen ook daar stappen zullen gezet worden richting afbouw van broeikasgasemissies tegen 2030 en later.
De eerste aanzet daartoe wordt nu gegeven door de certificaten voor groene energieproductie door WKK’s op serrebedrijven op basis van fossiele brandstof versneld stop te zetten in 2023. De shift naar bio-gebaseerde brandstoffen zoals methaangas uit mest of afvalstromen of naar warmtenetwerken, op basis van restwarmte uit andere productieprocessen of afvalverbranding is ingezet maar zal ook in de tuinbouwsector forse investeringen vergen.

Lees het volledige persbericht door te klikken op 'download pdf'