NOODKREET uit de varkenssector

In september 2018 werden in de provincie Luxemburg een aantal wilde varkens gevonden met Afrikaanse Varkenspest (AVP). Ook al was er geen enkele besmetting bij gewone boerderijvarkens, toch waren de gevolgen voor de varkens sector niet min. Ook de Vlaamse varkenshouders deelden meteen in de klappen: per direct sloten alle niet-Europese exportlanden hun grenzen voor alle varkensvlees van Belgische origine. Sterk dalende prijzen voor varkens en biggen bleven niet uit, de afzet kon enkel nog binnen Europa gebeuren. Iedere varkenshouder legde zijn hoop bij de ons omringende landen, en in het bijzonder bij Duitsland. De grootste Europese exporteur van varkensvlees is Duitsland. Het is ook onze grootste Europese afnemer én het land waar onze marktprijzen aan gelinkt zijn. Na het ontdekken van AVP in België zagen we echter snel een steeds groter verschil tussen de Duitse en de Belgische prijs ontstaan. Een prijsverschil dat begon door te wegen, maar er was hoop doordat de laatste vondst van (beenderen van ) een besmet wild zwijn al een hele tijd geleden was en er door het FAVV en VLAM (BMO) alles aan gedaan werd om de Zuidoost Aziatische markten weer open te krijgen.
Tijdens de onzekere tijden door AVP kwam ook nog de Covid-19 pandemie over gans de wereld de normale marktwerking verstoren door sluiting van horeca en gewijzigde consumptiepatronen wereldwijd.
Daarbovenop werd in september 2020 een eerste geval van AVP in Duitsland vastgesteld. Net zoals in België bleven de gevolgen niet uit. De volledige Duitse export viel stil en de volledige varkensproductie wordt op de Europese markt, serieus onder de kostprijs, verkocht, met een volledige marktverstoring op Europees niveau tot gevolg. Niet alleen AVP maar ook Covid-19 baren de sector steeds meer zorgen.
De Vlaamse varkenssector heeft in deze moeilijke tijden zwaar te lijden onder de stijgende grondstofprijzen in de wereld, de opnieuw opflakkerende Covid-19 pandemie, de lage marktprijzen en de onzekere afzetvooruitzichten van onze varkens. Voor wie de sector niet zo goed kent: de primaire varkenssector werkt volgens een cyclus. Elke 3, 4 of 5 weken worden groepen zeugen geïnsemineerd, wat impliceert dat ook de vleesvarkens op een welbepaald tijdstip het bedrijf moeten verlaten om zo plaats te maken voor pasgeboren biggen. Afzetgarantie is voor een varkensbedrijf van cruciaal belang. Door de wegvallende afzetmogelijkheden komen de varkenshouders nu ook in de problemen om hun biggen een plaatsje te geven. Ze willende dieren op een goede manier kunnen huisvesten en doen een dringende oproep naar de andere schakels in de varkenssector en de politiek om hen bij te springen in deze moeilijke periode! De sector is in diepe crisis.
Wij roepen op om alles uit de kast te halen en de sector niet aan haar lot over te laten.
Wij roepen op om alle mogelijke lastenverlagingen voor de varkenssector te activeren.
Wij roepen op om de sociale bijdragen voor de lopende en volgende kwartalen kwijt te schelden met behoud van rechten (pensioenopbouw).
Wij roepen op om alle certificeringskosten, sanitaire bijdragen, FAVV-heffingen en andere lasten kwijt te schelden.
Wij roepen op om zonder uitstel op Europees niveau de varkensmarkt te ondersteunen omwille van de nooit geziene marktverstoring, zowel door AVP als door Covid-19.
Wij roepen op om zonder uitstel de ganse varkensketen te helpen door tijdelijke interventie op de markt.
Alleen door gerichte tussenkomsten kan wat cash gegenereerd worden op de landbouwbedrijven waardoor de varkenshouders opnieuw wat ademruimte krijgen om hun dagelijkse bezigheden verder te zetten.
De situatie is nijpend en zéér dringend.
Daarom een open brief aan alle betrokken personen op alle beleidsniveaus: kan de varkenssector op jullie steun rekenen?

Bart Vergote, varkenshouder en woordvoerder namens de ABS-varkenshouders
Contact: 0473 94 19 57