Onbegrijpelijk dat het Europees Parlement de Natuurherstelwet aanneemt

Vandaag keurde het Europees Parlement in Straatsburg het voorstel voor de Natuurherstelwet goed. Het ABS streeft er sinds de aankondiging van het initiële voorstel van de Natuurherstelwet voor om natuurherstel op de juiste manier te laten verlopen, niet van bovenaf, noch op imperatieve wijze. De Vlaamse context met sterk versnipperde landbouw en natuur vraagt om een beleid waarin landbouwers zelf en op hun tempo kunnen bijdragen aan een voor iedereen leefbare en werkbare omgeving, maar niet op deze manier. Deze Natuurherstelwet leidt onmiskenbaar tot bijkomende  juridificering die ons platteland en onze activiteiten nog verder onder druk zet.

Na het goedkeuren van het Parkendecreet met zijn Nationale Parken en recent nog het Stikstofdecreet krijgt de Vlaamse landbouwsector er nog een schep groene wensdromen bovenop onder de vorm van de Europese Natuurherstelwet. Het is zorgwekkend dat er opnieuw een Europese verordening is aangenomen, waarvan de uitwerking nog onduidelijk is, maar waarvan iedereen weet dat dit niet zonder gevolgen blijft voor onze sector. Een impactanalyse die in opdracht van de Vlaamse regering uitgevoerd werd is voor ons in ieder geval duidelijk. Daarin lezen we dat "het verlies in landbouwproductie bijna nooit opweegt tegen de baten door toename van ecosysteemdiensten”. 
Deze Natuurherstelwet zal tot een nieuwe vergunningenstop leiden in bepaalde Vlaamse regio’s die goed bedeeld zijn met bestaande of toekomstige groene gebieden. Dat is niet alleen een reden tot bezorgdheid voor de landbouw, maar ook voor andere economische actoren die vergunningplichtig zijn.

Stikstof heeft er nu al toe geleid dat er in de feiten een vergunningenstop voor de veehouderij was. Met deze Natuurherstelwet heeft een rechter in principe een bijkomende reden om vergunningen te weigeren voor projecten die de kwaliteit van nabij gelegen natuurgebied mogelijk achteruit zouden kunnen doen gaan.
Vergunningverlening zal nog meer afhangen van de interpretatie van individuele activistische rechters. De rechtsonzekerheid wordt bijgevolg nog groter dan ze reeds is. De specifiek Vlaamse context met zijn versnipperde landbouw, doorregen van infrastructuur, woongebieden en natuursnippers, vraagt om een duidelijk standpunt tegen deze zoveelste aanslag op onze sector.

Deze Natuurherstelwet is niet te verenigen met de uitdrukkelijke en herhaaldelijk geuite vraag naar meer en beter perspectief voor de landbouwers op alle niveaus en vraagt om bijsturing op de Europese Raad van Ministers, die zich ook nog moet uitspreken over deze wet. We roepen dan ook de verschillende bevoegde ministers en de respectievelijke regeringen in dit land op om tegen te stemmen.
Het ABS is de Belgische Europarlementairen die onze zorgen deelden en vandaag tegenstemden erkentelijk voor hun inzet en hun duidelijke “neen” tegen deze Natuurherstelwet.

27/02/2024